Onze zorgbemiddelaars coördineren zorg voor de provincie Utrecht. Wij kunnen u helpen bij een aanvraag voor de volgende bedden:

  • ELV - laagcomplex

   De patiënt heeft een enkelvoudige aandoening en/of beperking die een bedreiging vormt voor de gezondheid. De medische zorg in ELV laagcomplex bestaat uit zorg ‘zoals huisartsen die plegen te bieden’. Er is verzorging en verpleging nodig in de nabijheid, observatie, signalering en interventie. Het betreft een kortdurend eerstelijnsverblijf van zes weken omdat een cliënt vanwege medische redenen niet thuis kan wonen of een onnodige ziekenhuisopname te voorkomen. Het gaat hierbij om herstelgerichte zorg, met de bedoeling om daarna weer huiswaarts te keren.

  • ELV - hoogcomplex

   De patiënt heeft meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen, waarvoor multidisciplinaire behandeling nodig is. De specialist ouderengeneeskunde of huisarts is hoofdbehandelaar. Er is verzorging en verpleging nodig in de nabijheid, observatie, signalering en interventie. Het betreft een kortdurend eerstelijnsverblijf van zes weken, omdat een patiënt vanwege medische redenen niet thuis kan wonen of voorkomen van onnodige ziekenhuisopname. Het gaat hierbij om herstelgerichte zorg, met de bedoeling om daarna weer huiswaarts te keren.

  • ELV - palliatief

   Eerstelijnsverblijf i.v.m. palliatieve zorg (levensverwachting patiënt van minder dan drie maanden). Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden gaat de patiënt wel/niet terug naar huis.

  • Geriatrische Revalidatie Zorg

   Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is ouderengeneeskundig gecoördineerde, multidisciplinaire behandeling voor kwetsbare ouderen en ouderen met complexe multimorbiditeit. Het betreft patiënten die te maken hebben met een (sub)acute achteruitgang in mobiliteit en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Patiënten stromen in na een ziekenhuisopname of vanuit de thuissituatie. Voorafgaand aan de opname vindt triage plaats om te bepalen of GRZ passende zorg is door de specialist ouderengeneeskunde of de geriater. GRZ is primair gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie.

  • WLZ 9B

   Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging: cliënt gaat na revalidatie naar verpleeghuis. Duur van drie tot twaalf maanden.

  • WLZ crisisbed - somatiek

   Tijdelijke opvang voor een cliënt die – door acute verandering in de gezondheidssituatie of thuissituatie – binnen 24 uur een bed nodig heeft in een zorginstelling en waarbij een WLZ-indicatie voorliggend is. Grondslag: somatiek. Geldig voor twee weken. In die tijd wordt een plek in een zorginstelling gezocht en een WLZ-indicatie aangevraagd wanneer deze nog niet afgegeven is.

  • WLZ crisisbed - psychogeriatrie (met IBS)

   Tijdelijke opvang voor een cliënt die – door acute verandering in de gezondheidssituatie of thuissituatie – binnen 24 uur een bed nodig heeft in een zorginstelling en waarbij een WLZ-indicatie voorliggend is. Grondslag: psychogeriatrie. Geldig voor twee weken, in die tijd wordt een plek in een zorginstelling gezocht en een WLZ-indicatie aangevraagd wanneer deze nog niet afgegeven is. Bij verwachting van verzet tegen opname door de client kan er een IBS beoordeling aangevraagd worden.Voor crisiszorg V&V gelden 4 eisen:
   1. De klant heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de klant een Wlz-indicatie krijgt binnen 2 weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
   2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
   3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
   4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.
   5. Er dient een diagnose ‘dementie’ gediagnostiseerd te zijn.

  • Logeeropvang - WLZ

   De cliënt – die thuis zorg ontvangt vanuit de WLZ – ‘logeert’ tijdelijk in een zorginstelling zodat overbelasting van de mantelzorgers wordt voorkomen.

  • Respijtzorg

   Met respijtzorg wordt zorg die mantelzorgers dragen voor een korte periode overgenomen. Dit kan zowel planbaar zijn (bijv. vakantie of weekend weg) als onverwacht (bijv. uitval van mantelzorger door ziekte). De patiënt heeft geen WLZ en er is er geen medische aanleiding voor opname. De indicatie wordt bij planbare zorg door het sociaal buurtteam van de gemeente toegewezen. Indien sprake van spoed, wordt de indicatie achteraf gesteld door de zorgaanbieder. Dit in samenspraak met de WMO. Wij coördineren ‘respijtzorg’ voor de bewoners van de gemeente Utrecht vanaf 1 mei 2022.

  • SOABB

   SOABB staat voor Stabilisatie, Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding. Deze opname is gericht op cliënten waarvoor vooral zorgdiagnostiek nodig is. Bij deze groep gaat het meestal om mensen met complexe multimorbiditeit (meerdere ziekten tegelijk aanwezig) in combinatie met cognitieve stoornissen waarbij het de vraag is of zij nog kunnen terugkeren naar huis of dat toch een langdurige (Wlz-)opname noodzakelijk is. Er mag nog geen WLZ-indicatie aanwezig zijn. Een RM of IBS mag ook niet aanwezig of aangevraagd zijn op basis van vermoedelijke cognitieve stoornissen.

  • D-ZEP

   De D-ZEP (Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag) bedden bevinden zich op een tijdelijke interventie afdeling bij ZorgSpectrum. Het betreft cliënten die op een reguliere psychogeriatrische verpleegafdeling wonen met minimaal een Wlz-indicatie 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg. Of mensen die thuis wonen en ondersteuning hebben van bijvoorbeeld een Mobiel Geriatrisch Team (MGT) of Centrum voor consultatie en expertise (CCE) waarbij deze ondersteuning ontoereikend blijkt te zijn. Het gaat hierbij om herstelgerichte zorg, met de bedoeling om daarna weer huiswaarts te keren.

Heeft u een patiënt die in aanmerking komt voor de hierboven benoemde zorg? Wij helpen u graag. Onze zorgbemiddelaars spreken de aanvraag met u door en kijken welke zorg passend is. Daarna kunt u een aanmelding doen via Zorgdomein. Hoe werkt dit?

Bekijk het stappenplan ZorgDomein hier

Na aanmelding nemen we contact op met de patiënt en/of diens contactpersoon. Indien betrokken is er contact met disciplines – zoals thuiszorg, huisarts of casemanager – om de zorg goed in kaart te brengen. Daarna wordt de patiënt zo spoedig mogelijk geplaatst. Daarbij kijken we naar beschikbare plaatsen, zo dicht mogelijk bij het huisadres van de patiënt. Mocht een tijdelijk verblijf niet de oplossing zijn, dan proberen wij u een passend advies te geven.