Onze zorgbemiddelaars coördineren zorg voor de provincie Utrecht. Wij kunnen u helpen bij een aanvraag voor de volgende bedden:

  • ELV - laagcomplex

   De patiënt heeft een enkelvoudige aandoening en/of beperking die een bedreiging vormt voor de gezondheid. De medische zorg in ELV laagcomplex bestaat uit zorg ‘zoals huisartsen die plegen te bieden’. Er is verzorging en verpleging nodig in de nabijheid, observatie, signalering en interventie. Het betreft een kortdurend eerstelijnsverblijf van zes weken omdat een cliënt vanwege medische redenen niet thuis kan wonen of een onnodige ziekenhuisopname te voorkomen. Het gaat hierbij om herstelgerichte zorg, met de bedoeling om daarna weer huiswaarts te keren.

  • ELV - hoogcomplex

   De patiënt heeft meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen, waarvoor multidisciplinaire behandeling nodig is. De specialist ouderengeneeskunde of huisarts is hoofdbehandelaar. Er is verzorging en verpleging nodig in de nabijheid, observatie, signalering en interventie. Het betreft een kortdurend eerstelijnsverblijf van zes weken, omdat een patiënt vanwege medische redenen niet thuis kan wonen of voorkomen van onnodige ziekenhuisopname. Het gaat hierbij om herstelgerichte zorg, met de bedoeling om daarna weer huiswaarts te keren.

  • ELV - palliatief

   Eerstelijnsverblijf i.v.m. palliatieve zorg (levensverwachting patiënt van minder dan drie maanden). Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden gaat de patiënt wel/niet terug naar huis.

  • Geriatrische Revalidatie Zorg

   Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is ouderengeneeskundig gecoördineerde, multidisciplinaire behandeling voor kwetsbare ouderen en ouderen met complexe multimorbiditeit. Het betreft patiënten die te maken hebben met een (sub)acute achteruitgang in mobiliteit en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Patiënten stromen in na een ziekenhuisopname of vanuit de thuissituatie. Voorafgaand aan de opname vindt triage plaats om te bepalen of GRZ passende zorg is door de specialist ouderengeneeskunde of de geriater. GRZ is primair gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie.

  • WLZ 9B

   Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging: cliënt gaat na revalidatie naar verpleeghuis. Duur van drie tot twaalf maanden.

  • WLZ crisisbed - somatiek

   Tijdelijke opvang voor een cliënt die
   – door acute verandering in de gezondheidssituatie of thuissituatie
   – binnen 24 uur een bed nodig heeft in een zorginstelling
   – en waarbij een WLZ-indicatie voorliggend is
   – grondslag: somatiek
   Alle vier ja = recht op crisisbed Somatiek. Geldig voor twee weken. In die tijd wordt een plek in een zorginstelling gezocht en een WLZ-indicatie aangevraagd wanneer deze nog niet afgegeven is.

  • WLZ crisisbed - psychogeriatrie (met IBS)

   Tijdelijke opvang voor een cliënt die door acute verandering in de gezondheidssituatie of thuissituatie binnen 24 uur een bed nodig heeft in een zorginstelling en waarbij een WLZ-indicatie voorliggend is. Grondslag: psychogeriatrie. Geldig voor twee weken, in die tijd wordt een plek in een zorginstelling gezocht en een WLZ-indicatie aangevraagd wanneer deze nog niet afgegeven is.

   Voor crisiszorg V&V gelden vijf eisen:
   1. De klant heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de klant een Wlz-indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
   2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
   3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
   4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.
   5. Diagnose dementie is gesteld, of er is sprake van een aanverwante stoornis zoals Korsakov, Parkinson en NAH, dan wel een sterk vermoeden van dementie? Deze aandoening/diagnose moet op de voorgrond staan.

   Aanvullend:
   6. Is de verwachting dat cliënt tegen wil in, met verzet opgenomen moet worden? Dan kan er een IBS beoordeling aangevraagd worden.

   Alle 6 ja= recht op Crisisbed PG met IBS

    

  • Logeeropvang - WLZ

   De cliënt – die thuis zorg ontvangt vanuit de WLZ – ‘logeert’ tijdelijk in een zorginstelling zodat overbelasting van de mantelzorgers wordt voorkomen.

  • Respijtzorg

   Wij coördineren alleen acute respijtzorg voor de gemeente Utrecht (geen geplande respijtzorg).

Heeft u een patiënt die in aanmerking komt voor de hierboven benoemde zorg? Wij helpen u graag. Onze zorgbemiddelaars spreken de aanvraag met u door en kijken welke zorg passend is. Daarna kunt u een aanmelding doen via Zorgdomein. Hoe werkt dit?

Bekijk het stappenplan ZorgDomein hier

Na aanmelding nemen we contact op met de patiënt en/of diens contactpersoon. Indien betrokken is er contact met disciplines – zoals thuiszorg, huisarts of casemanager – om de zorg goed in kaart te brengen. Daarna wordt de patiënt zo spoedig mogelijk geplaatst. Daarbij kijken we naar beschikbare plaatsen, zo dicht mogelijk bij het huisadres van de patiënt. Mocht een tijdelijk verblijf niet de oplossing zijn, dan proberen wij u een passend advies te geven.