Iedere schakel in de keten van acute zorg biedt de best mogelijke zorg aan haar patiënten. Het probleem is echter dat er nog te weinig wordt samengewerkt. Het samensmeden van de zorgketen houdt ons allen bezig maar is gecompliceerd in uitvoering. Wij gaan het anders doen. De sleutel voor een doorbraak zit in het anders en beter met elkaar organiseren van het werk in de acute zorgketen.

Met zorgcoördinatie valt veel te winnen

Zorgcoördinatie betekent dat de patiënt via één ingang de acute zorgketen kan bereiken. Daarna volgt een gezamenlijke triage en inzetbepaling die aansluit op de zorgvraag. Zorgprofessionals hebben toegang tot de actuele informatie over de patiënt en daarnaast  zicht op de capaciteit van zorgprofessionals en -aanbieders in de regio. Door alle expertise bij elkaar te brengen en veel meer samen te doen vanuit één punt kunnen we met elkaar de in- en doorstroom van de patiëntenzorg in Midden Nederland beter organiseren. Door slimmer te werken krijgen we meer voor elkaar met dezelfde mensen en houden we vooral ook het plezier in ons werk.

Pilot zorgcoördinatie

Het ZCC Midden-Nederland maakt onderdeel uit van een landelijk initiatief van Ambulancezorg Nederland (AZN) om de acute zorg beter te organiseren. In het zorgakkoord zijn gelden beschikbaar gesteld om pilots mogelijk te maken. Zorgverzekeraars zijn hier ook nadrukkelijk bij betrokken. De RAVU heeft voor de regio Midden-Nederland het initiatief genomen om samen met ketenzorgpartners het ZCC op te zetten. Inmiddels wordt dit initiatief breed gedragen. De pilotfase van het ZCC duurt tot eind 2022.

Recentelijk heeft de minister VWS de Houtskoolschets acute zorg gepresenteerd. Eén van de prominente beleidsonderwerpen betreft de zorgmeldkamer. Feitelijk wordt hier het Zorg Coördinatie Centrum mee bedoelt.

Groeimodel voor regionale zorgcoördinatie

Met het ZCC kiezen wij voor een duidelijk groeimodel voor de regio. Zorginstellingen kunnen gefaseerd aansluiten op een manier die past bij de dynamiek en ontwikkelingen van hun eigen organisatie. Aansluiten betekent meedoen met het netwerk van zorginstellingen en zorgprofessionals. Een deel van de activiteiten kan het best gebundeld plaatsvinden in het ZCC. Andere activiteiten kunnen ook virtueel verbonden zijn aan het ZCC. Zo realiseren wij een multidisciplinaire werkplek die de huidige segmentatie in de acute zorg doorbreekt. Met één plek waar regionale zorgpartners intensief samenwerken, van elkaar leren en processen verbeteren verzorgen we de juiste zorg op de juiste plek.

Gezamenlijke bemensing

De betrokken zorgpartners leveren samen de benodigde zorgprofessionals voor het uitvoeren van de ZCC diensten. Zo bemensen doktersassistenten en triagisten, verpleegkundig centralisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, aph’rs en regieartsen het ZCC.