Wij werken met elkaar aan het realiseren van samenhangende diensten en toepassingen die tezamen een integraal concept vormen. Voor een aantal hiervan is een herontwerp van processen aan de orde waarbij IT een belangrijk component vormt.

Multidisciplinaire triage en zelfmanagement

De multidisciplinaire triage van mensen met een acute zorgvraag die niet bij hun eigen zorgverlener c.q. behandelaar terecht kunnen wegens tijdstip van de dag en/of lange wachttijd. Zelfmanagement van de zorg wordt hier actief gestimuleerd met digitale hulpmiddelen.

Plannen en uitvoeren consulten en visites

Betrokken partijen zorgen er gezamenlijk voor dat het plannen van consulten en de uitvoering van spoedvisites (incl. crisisdienst) voor de verschillende disciplines goed verloopt.

Spreiden patiëntenaanbod SEH’s en geboortezorg

Betrokken partijen voorkomen piekbelastingen bij zorginstellingen door het patiëntenaanbod zo goed mogelijk te spreiden. Het monitoren van de drukte op de SEH’s helpt hierbij. Daarnaast ondersteunt het ZCC de geboortezorg in het vinden van vrije verloskamers en neonatologiebedden.

Regelen eerstelijns tijdelijk verblijf en inzet acute wijkverpleging

We regelen de plaatsing van patiënten die in aanmerking komen voor een tijdelijk eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatie of een crisisopname. Dit doen we in het kader van de wet langdurige zorg (WLZ crisis) in een zorginstelling voor verpleging en verzorging. Daarnaast zet het ZCC zich in voor de organisatie van acuut benodigde thuiszorg (wijkverpleging) ter overbrugging. Het monitoren van vitale functies op afstand komt hierbij ook aan de orde.

Inrichten informatieplatform patiëntenzorg

Ter ondersteuning van de zorgverleners wordt een multidisciplinair informatieplatform ingericht waar actuele patiëntinformatie beschikbaar is en digitale uitwisseling volgens zorgstandaarden plaatsvindt. De overdracht van patiënteninformatie zal hierdoor sneller en beter verlopen.

Inzicht en overzicht patiëntenstromen

Er wordt in samenwerking met Traumazorgnetwerk Midden Nederland, Raedelijn en Vektis inzicht gecreëerd in de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in onze regio. Dit helpt ons om beter in te spelen op trends en ontwikkelingen in de regio en met elkaar in tijden van crisis, zoals COVID-19, beter voorbereid te zijn.